Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo về việc cập nhật Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện

Ngày 18/12/2018 Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ đã ra Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện.

 

Chi tiết Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện xin tải tại đây