Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

Chi tiết xin tải tại đây