Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến việc quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chi tiết xin tải tại đây