Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Quyết toán ngân sách năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Chi tiết xem tại đây