Ngày/Day: 23Month/Tháng 6Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo về việc tuyển dụng công chức của Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 21/8/2017, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 3520-CV/BTCTW thông báo nhu cầu tuyển dụng 02 cán bộ trẻ có phẩm chất tốt, có năng lực về làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể như sau:

- Về phẩm chất chính trị: Có đủ tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2017.

- Về đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên (trong nước hoặc nước ngoài) các chuyên ngành: kinh tế, xã hội, quản trị hành chính công, chính trị học,…

- Về trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Nhật.

- Về trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Về độ tuổi: Không quá 40.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin; rà soát đội ngũ công chức, viên chức và gửi văn bản giới thiệu công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn nêu trên về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/9/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, gửi Ban Tổ chức Trung ương.