Ngày/Day: 09Month/Tháng 4Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Nghiên cứu và phát triển công nghệ

Công nghệ quang tử
Vật liệu tiên tiến.
Quang điện tử ứng dụng.
Năng lượng xanh và môi trường
Công nghệ Laser
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin và truyền thông.