Ngày/Day: 28Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Văn phòng Viện

1. Sơ đồ tổ chức

Lãnh đạo Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Cung Hồng Kiên

- Số điện thoại: 091 2003322

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Chánh Văn phòng: Lê Minh Tùng

- Số điện thoại: 091 3296104

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các phòng trực thuộc đơn vị:

- Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Tài chính – Quản trị

2. Chức năng nhiệm vụ

Công tác hành chính - tổng hợp:

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo của Lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết, định kỳ và đột xuất về các mặt công tác của Viện theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

- Là đầu mối chủ trì tổ chức các sự kiện, hội nghị nội bộ cấp Viện, các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Viện, thông báo kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

- Sắp xếp lịch công tác định kỳ trình Lãnh đạo phê duyệt; ghi biên bản, dự thảo thông báo, kết luận các cuộc họp theo yêu cầu của Viện trưởng.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Viện và Văn phòng; quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Viện và các đơn vị trực thuộc Viện, hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu; bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

- Quản lý việc sử dụng con dấu của Viện và của Văn phòng Viện theo đúng quy định của pháp luật; sao y bản chính các văn bản do Viện ban hành theo quy định của pháp luật; sao y bản chính các văn bản do Viện ban hành theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi – đến, bảo mật văn bản theo quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin trong và ngoài Viện thông suốt.

- Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết theo phân công; phục vụ hàng ngày các phòng họp, phòng khách, phòng làm việc của Lãnh đạo Viện; điều phối việc sử dụng các phòng họp do đơn vị trực tiếp quản lý; đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc tại Viện.

Công tác tổ chức cán bộ:

- Giúp Viện trưởng quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ của toàn Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy định về tổ chức và hoạt động của viện và đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về công tác xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, đánh giá, kỷ luật cán bộ, viên chức.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch cán bộ; thống kê, báo cáo về nhân sự theo quy định; xác nhận giấy tờ cho cán bộ, viên chức và người lao động theo hồ sơ đang quản lý tại Viện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

- Chủ trì thực hiện và phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trong Viện thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Viện theo quy định hiện hành.

- Là thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật cán bộ, viên chức.

Công tác tài chính – kế toán:

- Trên cơ sở dự toán được Viện giao, Văn phòng Viện là cơ quan quản lý kinh phí hoạt động của cơ quan Viện bao gồm Văn phòng Viện; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Phát triển thị trường và cơ sở hạ tầng; các Phòng thí nghiệm;

- Xây dựng kế hoạch, dự toán và tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách của Văn phòng và cơ quan Viện, khi được lãnh đạo Viện phê duyệt.

- Quản lý các hoạt động có thu của Văn phòng theo quy định.

Công tác thi đua – khen thưởng:

- Xây dựng và phổ biến các văn bản, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua trong Viện.

- Là thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng của Viện.

Công tác pháp chế:

- Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Viện khi được Lãnh đạo Viện giao; theo dõi đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các quy chế, quy định sau khi được ban hành.

- Tổ chức việc thực hiện trong toàn Viện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; góp ý kiến cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước gửi đến.

Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Là đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Xây dựng và xuất bản các tài liệu giới thiệu các hoạt động của Viện.

- Xây dựng, quản lý và phát triển phòng truyền thống; lưu giữ và bảo quản các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, tranh ảnh, băng hình, huân chương, huy chương của Viện.

Công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản, quản trị nội bộ và các công tác khác:

- Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản được giao; đề xuất giải quyết, làm thủ tục điều động tài sản theo quy định hiện hành; quản lý và bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Lãnh đạo Viện và của các đơn vị thuộc khối cơ quan Viện.

- Thực hiện công tác quản trị và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất được giao quản lý; mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Viện theo phân công của Viện trưởng và các quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng và tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về khai thác cơ sở vật chất của Viện.

- Phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính kiểm kê đánh giá chất lượng, giá trị các loại tài sản, tính toán khấu hao và tổ chức thanh lý tài sản theo chế độ hiện hành.

- Là đầu mối quản lý thống nhất về hồ sơ nhà, đất; giao dịch, làm việc về nhà đất, điện nước với các cơ quan liên quan theo uỷ quyền của Viện trưởng.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ và thiên tai, công tác quân sự của cơ quan; phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trụ sở làm việc của Viện.

Các nhiệm vụ khác:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện, phối hợp thực hiện các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong Viện.

- Quản lý viên chức, người lao động và tài sản, tài liệu thuộc Văn phòng Viện theo phân cấp của Viện và quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Thông tin liên lạc của đơn vị

25 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 04.39333389, Fax: 04.39330267