Ngày/Day: 08Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Viện ứng dụng nhận huân chương lao động hạng nhì

Viện Ứng dụng công nghệ được thành lập năm 1984 với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các công nghệ cao và mới thuộc các lĩnh vực quang điện tử, laser, vi điện tử, tin học, vật liệu và sinh học bằng cách tiếp thu, làm chủ, cải tiến các công nghệ hiện đại nhập ngoại và chế thử các sản phẩm mẫu từ các công nghệ đó. Viện cũng tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, tổ chức sản xuất loạt nhỏ các sản phẩm theo hướng hàng hóa, tiến tới sáng tạo công nghệ thuộc các lĩnh vực trên. Các kết quả nghiên cứu của viện đã đáp ứng kịp thời nhiều yêu cầu thực tiễn, cấp bách của xã hội.


Tổng doanh thu hàng năm của viện đạt khoảng 20-30 tỷ đồng, chủ yếu từ các lĩnh vực quang điện tử, vi điện tử và vật liệu, điển hình là hàng nghìn thiết bị điều trị và phẫu thuật laster, điều trị bằng dòng điện kích thích thần kinh qua da, điều trị bằng thiết bị điện châm... đã được triển khai rộng khắp cả nước./.